ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΣΑΜΑΝΤΑ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 
ΑΡΘΡΟ 1°:

Ιδρύεται στο χωριό Τσαμαντά Θεσπρωτίας σωματείο με την επωνυμία «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑ» με έδρα το χωριό Τσαμαντά της επαρχίας Φιλιατών του Νομού, Θεσπρωτίας. Έχει κυκλική σφραγίδα που φέρει τις λέξεις: «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑ» στο μέσο έχει αποτυπωμένη μία ελιά και κάτω το χρόνο ίδρυσης 1997.
 
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥΣ
 
ΑΡΘΡΟ 2° :

Σκοπός του συλλόγου είναι η οργάνωση της πλατειάς συμμετοχής και δραστηριότητας των μελών του για την επίτευξη των κυριότερων στόχων του, που είναι:
1) Η συμμετοχή στην πνευματική, πολιτιστική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων του χωριού Τσαμαντά.
2) Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης των μελών για την επίλυση των δικαίων αιτημάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και αποτελούν εμπόδιο στην πολιτιστική, μορφωτική ανάπτυξη καθώς και τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.
3) Η συμβολή με οποιοδήποτε τρόπο στις προσπάθειες για τη βελτίωση του" περιβάλλοντος.
4) Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Νομού - Περιφέρειας - Κυβέρνησης για καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων του χωριού μας.
5) Η οργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, χοροεσπερίδων, παραδοσιακών εορταστικών και άλλων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα εκδηλώσεων.
6) Η συγκέντρωση λαογραφικών στοιχείων και η συγγραφή της ιστορίας του χωριού μας.
7) Η δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας με άλλους πολιτιστικούς επιστημονικούς και πνευματικούς συλλόγους καθώς και αδελφότητες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8) Η προβολή και ο εξωραϊσμός του χωριού μας και γενικά η με οποιοδήποτε πρόσφορο και νόμιμο μέσο πρόοδος αυτού.
 
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΕΙΝΑΙ:
 
Α. - Η δημιουργία πνευματικού κέντρου, παραδοσιακής μορφής για τη διαφύλαξη λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων.
Β. - Η διοργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και ομιλιών μορφωτικού περιεχομένου.
Γ. - Η δημιουργία κοινών επιτροπών με άλλους και αδελφότητες της περιοχής για έρευνα και μελέτη τοπικών προβλημάτων προς όφελος όλων των κατοίκων και του Νομού γενικότερα.
 
ΑΡΘΡΟ 3°:
Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε μέλος που έχει γεννηθεί ή που είναι κάτοικος και μένει μόνιμα στο χωριό Τσαμαντά, ή, ένας από τους γονείς του τουλάχιστον κατάγεται από το χωριό Τσαμαντά καθώς και οι σύζυγοι των ανωτέρω και εφόσον έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του και έχει τις προϋποθέσεις του Α.Κ. να γίνει μέλος.
Η εγγραφή των μελών γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Δ.Σ. αφού πληρεί τις προϋποθέσεις προς τούτο. ( Επίτιμα μέλη  ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) μετά από πρόταση του Δ.Σ., άτομα τα οποία έχουν προσφέρει ή μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες για το σύλλογο και την πραγματοποίηση των σκοπών αυτού.
 
ΑΡΘΡΟ 4° :
Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, να μετέχουν στις συζητήσεις της Γ.Σ. να προτείνουν οτιδήποτε νομίζουν, γραπτώς ή προφορικά, που έχει σχέση με τη λειτουργία του συλλόγου, προς το Λ.Σ. που κρίνει εάν πρέπει να συζητηθεί στη Γ.Σ. ή αποφασίζει μόνο του.
Τα επίτιμα μέλη μπορούν να διατυπώσουν προτάσεις όταν κρίνουν ότι συμβάλουν στην καλύτερη πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου.
 
ΑΡΘΡΟ 5°:
Κάθε μέλος του συλλόγου που η δραστηριότητα του έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα και τους σκοπούς του συλλόγου ή δεν δείχνει υπακοή στις αποφάσεις του Δ-Σ. ή της Γ.Σ. του επιβάλλονται οι ποινές που θα κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
 
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 
ΑΡΘΡΟ 6°:

Όργανα του Συλλόγου είναι:
Α.- Η Γενική Συνέλευση των μελών
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο
Γ. Η Εξελεκτική Επιτροπή
Δ. Λοιπές Επιτροπές
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (Γ .Σ.)
 
ΑΡΘΡΟ 7°:

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του, ασκεί την εποπτεία για τον έλεγχο στα άλλα όργανα του Συλλόγου, ειδικά:
α) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.
β) Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
γ) Αποφασίζει στην σύσταση άλλων επιτροπών καθώς και την διάλυση τους.
δ) Αποφασίζει την έγκριση του προϋπολογισμού και ισολογισμού, κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ε) Αποφασίζει για την διάλυση του Συλλόγου.
 
ΑΡΘΡΟ 8°:
1. - Η τακτική ετήσια Γ.Σ. συγκαλείται κατά το χρονικό διάστημα από 5 Αυγούστου μέχρι και 25 Αυγούστου. Η Τακτική Γ.Σ. και μόνον αυτή κρίνει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
2. - Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για επείγουσα σοβαρά θέματα του Συλλόγου με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών του Συλλόγου και με θέματα ημερήσια διάταξης αυστηρά εκείνα για τα οποία συγκλήθηκε, πρέπει δε να συγκληθεί μέσα σε - 15 - ημέρες από την υποβολή της αίτησης στο Λ\Σ.
3. - Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Δ.Σ. για λόγους ανώτερης βίας, έχουν το δικαίωμα δέκα (10) τουλάχιστον μέλη να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ. με σκοπό να εκλέξει διοικούσα επιτροπή και να προκηρύξει νέες εκλογές. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. πρόκειται να παραιτηθεί σαν σώμα, υποχρεώνεται να συγκαλέσει προηγούμενα έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει το θέμα της παραιτήσεως σ' αυτή. Αν το Δ.Σ. παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή την διαδικασία, η έκτακτη Γ.Σ. θα συγκληθεί με τον παραπάνω τρόπο. Άλλα θέματα ημερήσιας διάταξης σ' αυτή την Γ.Σ. δεν επιτρέπονται.

ΑΡΘΡΟ 9°:
Οι προσκλήσεις για την σύγκληση Γ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ. και αναρτώνται στα γραφεία του Συλλόγου ή σε εμφανές μέρος της έδρας του Συλλόγου. Οι προσκλήσεις πρέπει οπωσδήποτε να καθορίζουν τόπο, χρόνο και θέματα για συζήτηση. Η παράλειψη της δημοσίευσης επιφέρει ακυρότητα της Γ,Σ.
 
ΑΡΘΡΟ 10° :
Στις Γ.Σ. δικαιούνται να συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακά εντάξει. Η Γ.Σ. έχει απαρτία εφόσον μετέχει το ήμισυ (1/2) συν ένα (1) των μελών του Συλλόγου που είναι ταμειακά εντάξει. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα στην επόμενη εβδομάδα με τα ίδια θέματα, στον ίδιο τόπο, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακά εντάξει μελών και αν πάλι δεν υπάρχει απαρτία, πραγματοποιείται αυτή με οποιαδήποτε μέλη και αν παραστούν, όχι όμως λιγότερα από (20). Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με ανάταση των χεριών και με πλειοψηφία. Επί προσωπικών θεμάτων γίνεται μυστική ψηφοφορία, μόνον αν προταθεί τέτοια και αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση.
 
ΑΡΘΡΟ 11°:
Πρόεδρος και δύο (2) πρακτικογράφοι της τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. εκλέγονται από την ίδια (Γ.Σ.), οι αποφάσεις δε καταχωρίζονται σε ειδικά βιβλία πρακτικών Γ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής. Οι παρά πάνω εκλέγονται κατά την έναρξη της Γ.Σ. με ανάταση των χεριών και με σχετική πλειοψηφία.
 
ΑΡΘΡΟ 12°:
θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να γραφτούν οποιαδήποτε ζητήματα που σχετίζονται με τους σκοπούς και την δράση του Συλλόγου. Το Δ.Σ. επτά (7) ημέρες πριν την Γ.Σ. υποχρεώνεται να ανακοινώσει σύμφωνα με το άρθρο — 9 — τα θέματα που προτείνει για συζήτηση. Κάθε άλλο θέμα συζητιέται στην Γ.Σ. αν υποστηριχθεί από το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου. Μπορεί μέσα στη Γ.Σ. να γίνει από οποιοδήποτε μέλος προσθήκη θεμάτων που συζητιούνται, εφόσον εγκριθούν από την απόλυτη πλειοψηφία, οπωσδήποτε όμως μετά το κλείσιμο της συζήτησης των υπολοίπων θεμάτων.
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ( Δ.Σ. )
 
ΑΡΘΡΟ 13°:

1. - Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές (5 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου. Στις ίδιες εκλογές εκλέγονται τα πέντε ( 5 ) αναπληρωματικά μέλη.
2. - Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής (3 έτη) και δύναται να παραταθεί για ένα ( 1 ) και μόνο χρόνο προκειμένου το απερχόμενο Δ.Σ. να ολοκληρώσει το έργο του με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. που λαμβάνεται με φανερή πλειοψηφία.
 
ΑΡΘΡΟ 14°:
1. - Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται η τακτική ετήσια Γ.Σ. που συμπίπτει με το χρόνο λήξης της (παρατεταμένης ή μη) θητείας του Δ.Σ. Το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεούται να προβεί σε σχετική ανακοίνωση στην οποία θα αναφέρονται ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών. Εξαίρεση ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών αποτελεί η περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 8.
Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών δύναται για λόγους ανωτέρας βίας να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της τακτικής ετήσιας Γ.Σ. που συμπίπτει με το χρόνο λήξης της (παρατεταμένης ή μη) θητείας του Δ.Σ. με πλειοψηφία των (3/4) των παρόντων μελών και οπωσδήποτε όχι για περισσότερες από 10 ημέρες από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ.
2. - Οι αρχαιρεσίες γίνονται από τριμελή (3 μέλη ) Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γ.Σ. και της οποίας προεδρεύει αυτός που θα εκλεγεί από τα παραπάνω τρία (3 μέλη), με εκλογή που γίνεται μεταξύ τους.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις της Διοίκησης (Δ.Σ ).
 
ΑΡΘΡΟ 15°:
Τα στοιχεία (ονοματεπώνυμα) όλων των υποψηφίων καταθέτονται στον Πρόεδρο της Εφορευτικτις Επιτροπής το αργότερο 1 ώρα πριν τις εκλογές. Μετά την προθεσμία αυτή ανακοινώνονται από την Εφορευτική Επιτροπή οι υποψήφιοι και καταρτίζονται ψηφοδέλτια.
 
ΑΡΘΡΟ 16°:
Στις εκλογές η ψηφοφορία είναι μυστική. Δικαιούνται. να ψηφίσουν όλα τα εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους και τα ταμειακά εντάξει μέλη καθώς επίσης και ένας εκπρόσωπος από κάθε Αδελφότητα Τσαμαντιωτών της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, ορισμένος από την Αδελφότητα για τον σκοπό αυτό. Σαν εκλογικό σύστημα χρησιμοποιείται το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν σε ένα ψηφοδέλτιο, ή σε συνδυασμούς ή μεμονωμένα σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια.
Η κατανομή των εδρών γίνεται ως εξής: Σαν εκλογικό μέτρο λαμβάνεται το πηλίκο που προκύπτει από την διαίρεση των εγκύρων ψηφοδελτίων, δια του αριθμού των εδρών του Δ.Σ. Σε περίπτωση που οι έδρες δεν καλυφθούν από την πρώτη διαλογή, τις υπόλοιπες έδρες παίρνουν κατά σειρά συνδυασμοί που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο. Αν δηλαδή προκύψουν υπόλοιπα κατά συνδυασμούς α.β.γ. κλπ. και υπάρχουν αδιάθετες έδρες, τότε αυτές κατανέμονται ως εξής: Η 1 η στον συνδυασμό με μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων, η 2η στο συνδυασμό με το αμέσως μικρότερο υπόλοιπο ψήφων κλπ. Σε περίπτωση ισοψηφίας συνδυασμών σε υπόλοιπα, τότε τη έδρα παίρνει ο συνδυασμός που από την πρώτη διαλογή δεν είχε καμία έδρα ή περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων μελών του αυτού συνδυασμού γίνεται κλήρωση αυτών, από την Εφορευτική Επιτροπή. Ο κάθε εκλογέας δικαιούται να ψηφίσει έναν (1) συνδυασμό, βάζοντας σ' αυτό προτίμηση σε όσους υποψήφιους θέλει. Σε περίπτωση που σε ψηφοδέλτιο υπάρχουν σταυροί προτίμησης δίπλα σε κάθε υποψήφιο περισσότεροι από (1), το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο ως προς τον συνδυασμό και άκυρο ως προς τον υποψήφιο. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι συμμετέχουν με ένα ψηφοδέλτιο, η εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται πλειοψηφικά Εάν υπάρξει ισοψηφία υποφηφίων τότε γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών από την Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 17°:
Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αυτή αν είναι κενή, την σφραγίζει και ο Πρόεδρος, στην προκαθορισμένη από την Γ.Σ. ώρα κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Η διάρκεια της ψηφοφορίας καθορίζεται από την τακτική Γ.Σ.
Στην ψηφοφορία μπορούν να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν υποψήφιοι ή αντιπρόσωποι τους με έγγραφο.
Μετά την λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί την διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα που γίνεται μπροστά σε όσα μέλη θέλουν να παρακολουθήσουν την διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 18° :
Ενστάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται σ' όλη την διάρκεια της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει μισή ώρα (30' λεπτά) μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και εκδικάζονται οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί. Αμέσως μετά την εκδίκαση όλων των ενστάσεων γίνεται η ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχθηκαν. Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία του Συλλόγου σε ιδιαίτερο χώρο και με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Προέδρου της Γ.Σ. για -15 ­ημέρες, διάστημα κατά το οποίο μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη φύλαξης διαρκεί μέχρι την έκδοση προδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 19°:
Το νεοεκλεγόμενο Δ.Σ. συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος συμβούλου του συνδυασμού που πλειοψήφησε, ο οποίος και προεδρεύει, εκλέγει με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του: Τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Ειδικό Γραμματέα και τα μέλη αυτού.
Το νέο Δ.Σ. καλεί την επόμενη της συγκρότησης του σε σώμα το απερχόμενο Δ.Σ. αν παραδώσει στο νέο προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου, με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τα δύο προεδρία.
 
ΑΡΘΡΟ 20° :
Το νέο προεδρείο καταρτίζει τις αναγκαίες επιτροπές από μέλη ή μη του Δ.Σ. για την ενίσχυση του έργου αυτών.
 
ΑΡΘΡΟ 21°:
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν κάθε μήνα, έκτακτα δε, όταν συγκαλέσει τούτο ο Πρόεδρος ή ζητήσουν την σύγκληση του τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, κατόπιν υποβολής αιτήσεως που αναγράφει και τα προς συζήτηση θέματα. Η κοινοποίηση στα μέλη γίνεται εγγράφως σε - 24 - ώρες πριν από την συνεδρίαση. Οι Συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές για οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου, μπορεί δε να μιλήσει σ' αυτές πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν συμφωνεί το Δ.Σ- Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από προσωπικά θέματα , για τα οποία, τυχόν θα ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από τρία (3) μέλη του Δ.Σ. που είναι παρόντα.
Αποφάσεις που παίρνονται παμψηφεί αναθεωρούνται με παμψηφία των μελών του Δ.Σ. ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22° :
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται - 3 - μέλη του, τουλάχιστον, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε - 2 - ημέρες με τα αυτά ποσοστά απαρτίας.
 
ΑΡΘΡΟ 23° :
Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή πέντε (5) μη συνεχείς, θεωρείται ότι παραιτείται και καλείται να αναλάβει την θέση που κατά σειράν επιλαχών αναπληρωματικός του συνδυασμού στον οποίο ανήκε ο κατά τον ως άνω τρόπο παραιτηθείς. Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να καθαιρεθούν μόνον κατόπιν προτάσεως του ενός δέκατου (1/10) των μελών του Συλλόγου στην Τακτική Γ.Σ. και ύστερα από απόφαση που λαμβάνει η ΓΣ με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
 
ΑΡΘΡΟ 24° :
Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. διοικεί τον Σύλλογο επιβλέπει και επιδιώκει την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού και των εσωτερικών Κανονισμών, συντάσσει τον προϋπολογισμό του Συλλόγου και υποβάλλει, κατά την λήξη της θητείας του στην τακτική Γ.Σ. τον απολογισμό της διαχείρισης αυτού για έγκριση και έχει τον αποφασιστικό έλεγχο της εργασίας των επιτροπών και ευθύνεται γι'αυτές στην Γενική Συνέλευση.
 
ΑΡΘΡΟ 25°:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού, συγκαλεί το Δ.Σ. και κατ' εντολή αυτού τις Γ.Σ., ελέγχει το ταμείο, έχει την γενική εποπτεία του Συλλόγου,
εκπροσωπεί αυτό στο Δικαστήριο ή σε άλλη αρχή κ.λ,π. Οργανισμούς, εκδίδει, με τον Γραμματέα, τα εντάλματα πληρωμής και γενικά μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται για κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συλλόγου.
 
ΑΡΘΡΟ 26°:
Ο Γ. Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί την αλληλογραφία, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο ή αντιπρόεδρο κάθε έγγραφο του Συλλόγου, φυλάσσει την σφραγίδα αυτού και φροντίζει για την εργασία του γραφείου και προεδρεύει όταν λείπουν οι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος. Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γ.Γ. όταν λείπει και τον βοηθά στην τήρηση των πρακτικών.
 
ΑΡΘΡΟ 27°:
Ο Ταμίας κρατεί το Ταμείο του Συλλόγου, ενεργεί τις διάφορες εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις που υπογράφονται από αυτόν και τον Πρόεδρο, ενεργεί την εξόφληση των εκδιδόμενων από τον Πρόεδρο χρηματικών ενταλμάτων, με βάση τα δικαιολογητικά και τηρεί τα βιβλία Ταμείου του Συλλόγου. Στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζει περιληπτικά πίνακα των εσόδων του Συλλόγου. Ο ταμίας δικαιούται να κρατεί στο ταμείο του, για τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου, ποσό μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές, τα δε υπόλοιπα καταθέτει σε Τράπεζα ή ταμιευτήριο, μετά από απόφαση του Δ.Σ. Τα χρήματα αυτά αποσύρονται πάλι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ υπογραφόμενης από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Κάθε χρηματική διάθεση που υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων δραχμών, πρέπει να αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
 
ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
 
ΑΡΘΡΟ 28°:

Η εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι τριμελής, εκλέγεται δε παράλληλα με το Δ.Σ.. Οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων για την Ε.Ε. είναι οι ίδιες με αυτές του Δ.Σ. Συνέρχεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την εκλογή και εκλέγει τον προϊστάμενο και τον Γραμματέα της.
 
ΑΡΘΡΟ 29°:
Η Ε.Ε. υποχρεούται να ελέγχει την ταμειακή διαχείριση του Δ.Σ. τακτικά μεν κάθε έτος και κατά την τακτική Γ.Σ., έκτακτα δε όταν το ζητήσουν δέκα μέλη του Συλλόγου και καταχωρίζει τα πορίσματα της σε ειδικό προς τούτο βιβλίο υποβάλλει δε στην Γ.Σ. των μελών έγγραφα, έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ.. Η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί, σε περίπτωση ανωμαλιών στην διαχείριση, να προκαλεί την σύγκληση της Γ.Σ. διαμέσου του Προέδρου του Δ.Σ. ή σε περίπτωση άρνησης αυτού, να συγκαλέσει η ίδια την Γενική Συνέλευση.
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ­
 
      ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 
 
ΑΡΘΡΟ 30°:

Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών του.
β) Οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών.
γ)0ι Δωρεές,
δ) Οι επιχορηγήσεις,
ε) Κάθε έσοδο που πραγματοποιείται από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.
στ) Κάθε δωρεά ή επιχορήγηση με όρους, θα γίνεται δεκτή ή όχι μετά από απόφαση της Γ.Σ. η οποία θα αποφασίσει μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
ΑΡΘΡΟ 31°:
Ως εισφορά ορίζεται το ποσό των 1.000 δραχμών ετησίως, δικαίωμα δε εγγραφής το ποσό των δραχμών 1.000.
 
ΑΡΘΡΟ 32°:
Μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τον Σύλλογο επί ένα (Ι) χρόνο, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα και αφού προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση, με απόφαση του, να το διαγράφει. Για την επανάκτηση του δικαιώματος, απαιτείται νέα εγγραφή και αφού καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής, καθώς και τις οφειλόμενες μέχρι την διαγραφή του εισφορές.
 
ΑΡΘΡΟ 33° .·
Τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού μπορεί να γίνει από την Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά γι' αυτό με ημερήσια διάταξη την τροπολογία των άρθρων του Καταστατικού κατά πρόταση του Δ.Σ. ή κατά πρόταση του ενός δεύτερου (1/2) των ταμειακά εντάξει μελών, η δε απόφαση τροποποιήσεως λαμβάνεται με απαρτία του 1/2 των μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών της Γ.Σ.
 
ΑΡΘΡΟ 34°:
Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά γι' αυτό τον σκοπό και η οποία απαρτίζεται από τα δύο τρίτα (2/3)
τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών, η δε απόφαση για την διάλυση, λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στην Γ,Σ. αυτή των μελών. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της, τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.
 
ΑΡΘΡΟ 35° :
Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου και δικαιούνται να απαιτούν την τήρηση των όρων του Καταστατικού.
 
ΑΡΘΡΟ 36°:
Κάθε ζήτημα που αφορά τον Σύλλογο και δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από τη Γ.Σ. σύμφωνα με το πνεύμα αυτού του Καταστατικού.
 
ΑΡΘΡΟ 37°:
Η ουσιαστική πράξη και το καταστατικό, αποτελούμενο από - 37 - άρθρα, διαβάστηκαν και ψηφίσθηκαν κατά άρθρο και στο σύνολο, τους από την Καταστατική Γεν. Συνέλευση της 25.7.2001.
Η έναρξη της ισχύος του παρόντος Καταστατικού θα είναι από την χρονολογία της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου, που θα το εγκρίνει.
 
 
Τσαμαντάς 25.07.2001
 
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ